Lad os hjælpe dig! +45 97 13 32 11

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelt
a) Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. Tilbud
a) Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage, med mindre andet fremgår af tilbud, og skal accepteres skriftligt af køber.

3. Betaling
a) Betaling skal ske indenfor 8 dage netto, medmindre andet fremgår af faktura/ordrebekræftelse.
b) Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarente på 2 % pr måned af den til enhver tid gældende restgæld fra forfaldsdatoen. Betalingen af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
c) Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalte tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
d) Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købssummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

4. Ejendomsforhold
a) Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

5. Levering og forsinkelse
a) Leveringen sker AB fabrik, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse.
b) En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger.
c) Såfremt leveringen forsinkes som følge af krig, uroligheder, strejke eller lock-out, maskinbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer eller andre omstændigheder samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
d) Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligtigt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
e) Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 6 Måneder

6. Mangler
a) Køber er forpligtet til straks ved modtagelse at foretage en undersøgelse af varerne for fejl og mangler, samt uden ophold at underrette sælger herom.
b) Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
c) Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden for rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købssummen eller kræve erstatning.

7. Returnering af varer
Varer kan kun returneres efter nærmere aftale. Der fratrækkes returgebyr på 20% af varens pris. Returnering sker for købers regning.

8. Misligholdelse
a) Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderlige leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

9. Ansvarsbegrænsning
a) Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
b) Sælger hæfter ikke for driftstab og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
c) Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

10. Produkt ansvar
a) Forvolder en af os leveret vare skade på ting eller personer, er vi kun ansvarlige, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af os. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Vort ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 2.000.000.

11. Værneting
a) For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i København.